C.L.B.

Vrij CLB Maasland

Vrij centrum voor leerlingenbegeleiding

Onze afdeling Maaseik verhuist op 1 juli naar Bree.

De Houborn 45            1 / 2

3960 Bree

Tel 089 469730

bree@vrijclblimburg.be

Daarnaast maken we gebruik van de lokalen van De Koepel in Neeroeteren, Spilstraat 9, voor systematische contactmomenten en voor gesprekken met ouders en leerlingen.

U mag er op rekenen dat onze huidige teamwerking en dienstverlening aan leerlingen, ouders en scholen behouden blijft.

Ingeborg Verghote
Regiodirecteur
ingeborg.verghote@vrijclblimburg.be

Vrij CLB Limburg – Afdeling Pelt
Bermstraat 9 bus 1, 3910 Pelt
+32 11 80 59 00

Vrij CLB Limburg – Afdeling Bree
De Houborn 45 1-2, 3960 Bree
+32 89 46 97 30

Vrij CLB Limburg – Afdeling Maaseik
Vossenbergstraat 12, 3680 Maaseik
+32 89 36 57 80

www.vrijclblimburg.be

Klik hier voor de BANNER van het CLB voor het basisonderwijs

Informatie voor de ouders van leerlingen uit het basisonderwijs

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Wat doet een CLB?

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (het CLB) helpt u en de school, als er vragen zijn over uw kind. Dat kan gaan over vier domeinen.

  • leren en studeren
  • studie- en beroepskeuze, overschakelingen
  • medisch onderzoek, vaccinaties en gezondheid
  • welbevinden

Het CLB is verplicht om veelvuldige afwezigheden op te volgen. Het CLB doet het verplichte medische onderzoek van uw kind en werkt mee aan gezondheidsmaatregelen om besmettelijke ziekten te voorkomen.

De school en het Vrij CLB Limburg maakten samen afspraken over de  leerlingen-begeleiding. We werken soms groepsgericht: informatie geven in een klas, het medisch onderzoek. Soms helpen we de leerkracht bij de aanpak van een leerling, bijvoorbeeld bij leerproblemen of gedrag op school. Als u dat vraagt, praten we met u of met uw kind. Soms doen we een testonderzoek. Zo zoeken we uit wat er nodig is.

Het CLB werkt gratis en discreet, de CLB-medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Ouders en leerlingen (vanaf 12 jaar) hebben het recht om zelf te beslissen welke informatie aan anderen wordt meegedeeld. Als de school ons vraagt om uw kind te begeleiden, kan dat alleen als u ermee akkoord gaat.

Wie kan naar het CLB stappen?

U, als ouder of uw kind zelf kunnen het CLB rechtstreeks om hulp vragen. U kan een afspraak maken op school of op het centrum. Samen bekijken we wat uw vraag is, wat er precies aan de hand is en wat we kunnen doen. 

De school kan het CLB inschakelen en om begeleiding van een leerling vragen. Het CLB doet u dan een begeleidingsaanbod. U bent vrij om hierop in te gaan. De school kan ook het CLB vragen om samen na te denken over de beste aanpak. Dan werken we samen met de leerkracht en de zorgcoördinator.  

Het CLB-team

We hebben in ons CLB een team van deskundigen voor elke school: een arts, een sociaal verpleegster, een maatschappelijk werker en een psycholoog, pedagoog of assistent in de psychologie. U kan hen inschakelen via de contactpersoon voor de school.

 Basisschool De Wieken

Contactpersonen CLB : Ingrid Luys, Nele Berber

Voor een afspraak op het centrum: 089/36 57 80

 

Voor een afspraak in het centrum, belt u het bovenstaande nummer. U kan er ook gewoon binnenlopen. Als u vooraf een afspraak maakt, bent u zeker dat iemand u kan te woord staan. Het centrum is open elke werkdag van 8.30 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 17 uur (behalve maandagnamiddag). Na afspraak kunt u ook na de kantooruren langskomen

  

 

VCLB Limburg

E-mail: afdeling Maaseik: bree@vclblimburg.be

E-mail: afdeling Maasmechelen: Maasmechelen@vclblimburg.be

Vrij CLB Maasland, Afdeling Maaseik, Vossenbergstraat 12,   tel. 089/36 57 80

 

Het centrum is gesloten van 15 juli tot 15 augustus, tijdens de kerst- en paasvakantie. Er zijn twee openingsdagen voorzien in de kerstvakantie.

Het verplichte medisch onderzoek

Uw kind is verplicht deel te nemen aan het medisch onderzoek. U kan verzet aantekenen tegen het uitvoeren van dat onderzoek, door een aangetekend schrijven aan Marina Vandermeulen, directeur van het CLB. Als u dat doet, moet u binnen een termijn van negentig dagen het verplichte consult laten uitvoeren door een andere arts. Dat kan een andere arts zijn van ons CLB, een arts van een ander CLB of een arts buiten het CLB. In het laatste geval betaalt u zelf de kosten.

Het CLB-dossier

Het CLB is verplicht om een dossier bij te houden van elke leerling die het begeleidt.  Als uw kind van school verandert gaat het dossier naar het CLB van de nieuwe school (Besluit van de Vlaamse Regering, 08.06.2001, art. 7, 8 en 9). De gegevens over de inentingen en de medische onderzoeken, en de gegevens over de leerplichtbegeleiding worden automatisch overgedragen. U kan zich verzetten tegen het doorgeven van alle andere gegevens van het oude naar het nieuwe CLB. Dat moet u binnen de 10 dagen na de inschrijving schriftelijk melden bij het vorige CLB. Het adres kan u bekomen op het Vrij CLB Maasland.

Het CLB mag geen gegevens uit het dossier overdragen aan andere instanties, hulpverleners, derden. Dat kan alleen als er schriftelijke toelating is van de ouders of van het kind (vanaf 12 jaar).  Aan de school worden alleen gegevens doorgegeven die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk uitvoeren van hun opdracht.

U en uw kind hebben recht op toegang tot de gegevens uit het dossier.

Het dossier wordt bewaard op het centrum tot 10 jaar na de datum van de laatste medische tussenkomst (onderzoek of inenting). Daarna vernietigen we het dossier.

De dossiers worden bewaard op het centrum. Ze worden beheerd door Rianne Terwijn, coördinerend arts en Marina Vandermeulen, directeur.

(versie februari 2009)