Schoolwerkplan

E.O.P

Wat?

Waarom?

Hoe?

Wanneer?

Wie?

Geloof


Startviering rond thema’s

De school
als christen-gemeenschap heet u welkom.


Eucharistieviering

Visualiseren
via affiches, slogans.

Begin van het
schooljaar.

Bij christelijke
hoogtepunten.

Alle leerlingen van het
lager onderwijs.

Geloof

Voorstelling van
christelijke verenigingen vb. Chiro…

Aanmoedigen om deel te
nemen aan christelijke organisaties.

De chiroleiding bezoekt
de klassen en stelt hun werking voor.

Begin van het
schooljaar

De leerlingen van het
Lager onderwijs vanaf het 2de leerjaar.

Geloof

Missiewerking

Inzet van de kinderen
voor- en betrokkenheid met eigen missionarissen.

Viering of
missiewandeling.

Voorstelling project in
iedere klas.

Lanceerdag : Missio

Oktober, missiemaand

Alle leerlingen

Geloof


Allerheiligen-Allerzielen

Herinnering
aan de overledenen.

Bezoek aan
het kerkhof.

Rond
Allerheiligen

 

Geloof


Adventswerking

Kinderen
betrekken bij de welzijnszorg in onze parochie.


Startviering in de kerk, bezoek aan het bejaardenhuis, wenskaarten voor de
bejaarden, uitwerking in de klas.

Vier weken
van de advent

Alle
leerlingen, startviering verzorgd door 3de leerjaar


Leerkrachten en Petra

Geloof

Kerstspel

Het
kerstgebeuren bij de kinderen brengen.


Schoolviering: opvoeren van de musical in de avondmis.

24 december

Laatste
vrijdag opvoering voor de kinderen in de kerk

Opvoering
door (5) 6.

Alle
kinderen zijn uitgenodigd.

Geloof


Vastenactie: broederlijk delen

 


Startviering VASTEN +eventueel het askruisje met Aswoensdag

Aandacht
voor de kinderen in de arme landen.

De kinderen
aanmoedigen om actief deel te nemen aan Broederlijk Delen.

Aan de
kinderen verduidelijken dat Aswoensdag de start is van de veertigdagentijd

Bijwonen
lanceerdag in Hasselt.


Startviering op school

Viering in
de kerk

 

 

Naar de
viering met Aswoensdag

Er wordt
geen geld verzameld.

Tijdens de
vasten

 

Begin van
de vasten

 (2de
tot 6de leerjaar)

 

 

Aswoensdag

Alle
leerlingen

 

Verzorgd
door de leerlingen van het vierde leerjaar. (Lkr. en Petra.

Kleuters en
1ste:Hilde, Claudine

Alle
leerlingen worden uitgenodigd.

Geloof

Lichtmis:
kinderzegening

Kinderen
betrekken bij het doopsel-gebeuren in de kerk.


Kindertoneel in de kerk met de ouders. Meegeven van de doopkaarsen.

Zondag :
februari

5-jarige
kleuters: alle kleuters zijn welkom

Geloof

Ouderavond
in verband met de eerste communie.

Uitleg aan
de ouders over het verloop van de eerste communieviering.

Vergadering
in het cathechesecentrum.

Half maart

Ouders van
de kinderen van het eerste leerjaar.

Geloof

De Goede
Week

Palmzondag

Viering
Witte Donderdag

Goede
Vrijdag

 

Het belang
laten aanvoelen dat geloofsopvoeding loopt doorheen het hele schoolgebeuren
en ondersteuning vraagt vanuit het gezin

 

 


Uitbeelden van het laatste avondmaal door de leerlingen van het 5de
leerjaar (voetwassing)

– Kruisweg
in de kerk

 

Tijdens de
Goede Week

 

– 9.00 uur

 

 

 

– 14.00 uur

Alle
leerlingen als de week in de schoolweek valt.

Geloof

Opnemen van
de 7-jarige kinderen in de parochiegemeenschap : eerste communie

 

Leerlingen
laten aanvoelen dat zij tot de grote vriendengroep van Jezus mogen horen.
Kennismaking met de sacramenten.  De ouders het belang laten aanvoelen en
laten meebeleven dat geloofsopvoeding loopt doorheen het hele schoolgebeuren
en ondersteuning vraagt vanuit het gezin.


Voorbereiding van de leerlingen tijdens de godsdienstlessen.

 

 

Ouderavond

Tijdens de
maanden maart, april, mei.

De
leerlingen van het eerste leerjaar.


Leerkrachten

Pastoor

Ouders

Geloof

De sterke
liturgische momenten doorheen het jaar accentueren door middel van
weekopeningen.


Weekopeningen houden met de leerlingen van het 1ste t/m het 6de
leerjaar.


Weekopeningen tijdens de Advent, de Vasten

 

Alle
leerkrachten in de klas

Geloof

Samenhang
voor het vak godsdienst in de lagere school.

 

 

Studiedag
godsdienst voor de leerkracht godsdienst

 

Juffrouw
Petra

Geloof

Dankviering
op het einde van het schooljaar.

 

Leren
danken voor het voorbije schooljaar


Eucharistieviering

Tijdens de
laatste week van het schooljaar.

Alle
leerlingen

De viering
wordt verzorgd door de leerlingen van het 6de leerjaar.

Geloof

Dankviering
op het einde van het schooljaar.

Dankviering
op het einde van het schooljaar.

Viering

De laatste
schooldag

Alle
kleuters en leidsters

Geloof

 

 

 

 

 

 

E.O.P

Wat?

Waarom?

Hoe?

Wanneer?

Wie?

Leren


Personeelsvergadering

Start van
het nieuwe schooljaar.

Nieuwe
leerkrachten snel vertrouwd maken met onze school.

Informatie
uitwisselen


Schoolmateriaal uitdelen.

Aan de
nieuwe leerkrachten  het schoolwerkplan.

 

Einde
augustus

 

 

Iedere
maand

Alle
leerkrachten.

Leren

Dag van het
bos

Exploratie
en natuurbeleving.

Al spelen
en handelend kennis opdoen.

Week van
het bos in oktober.

Alle
leerlingen

3de
graad doet beheerswerken

Kleuters
per klas.

Leren


Differentiatie

Preventie
en remediëring

Op basis
van observaties, foutenanalyses …. wordt  op verschillende manieren
gedifferentieerd.

Continu

Alle
leerlinggroepen

Leren


Niveau-lezen

Intens
technisch lezen.

In kleine
groepjes o.l.v. een leesmoeder.

Twee keer
per week

1ste
en 2de leerjaar.

Vanaf
niveau 6 : zelfstandig, begrijpend lezen.

Leren

Muzische
opvoeding

Ontwikkelen
van de totale persoonlijkheid

Scholing
met het team.

Muzenplu

Scholing
vanaf oktober

Hele team

Leren

M.E.G.A.-project

Preventie,
bewustwording


Voorstelling aan de ouders

Een project
van 10 lessen

Ouderavond

Gedurende
enkele maanden.

Leerlingen
van het 6de.

Ouders van
deze leerlingen

Leren

Dag van de
gemeente

 

Bezoek aan
het gemeentehuis


Kennismaking met de gemeentelijke structuren.

Kennismaken
met de instanties in onze gemeente.

Bezoek aan
politie, bibliotheek, gemeentehuis, containerpark.

Rondleiding
in het gemeentehuis.

Eén keer
per jaar.

Leerlingen
van het vierde leerjaar.

Leren

Theater

Culturele
ontwikkeling

Opvoeringen
in cultureel centrum Maaseik

Enkel de
basisvoorstellingen

Alle
leerlingen

Leren

Bezoek aan
de tandarts

Tandhygiëne
en preventie

Bezoek bij
tandarts

1ste
trimester

1ste
leerjaar

 

Leren

Gezonde
voeding

Een gezond
ontbijt/lunch samenstellen en gebruiken

Lessenreeks
CLB, praktijk, fruitdag

Begin
schooljaar

 

Iedereen

Leren


Bibliotheekbezoek

 

Stimuleren
van het lezen bij de kinderen.

1 x per
maand bezoek aan de plaatselijke bibliotheek (2, 3, 4)

1 x per
jaar voor de kleuters

 

Leerlingen
van het 3de en 4de leerjaar.

1ste
leerjaar en de kleuters

Leren

 

Contact met
ouders

Een goede
samenwerking ouders-school is gunstig voor de ontwikkeling van de kinderen.


Kennismakingsdagen voor de kleinste kleuters.


Openklasdagen in alle kleuterklassen.

Openklasdag
voor 2de tot 6de

Individuele
oudercontacten in 1ste, 2de en 3de graad.


Ouderavonden

Net voor
instapperiodes

 

Doorheen
het ganse schooljaar.

 

Einde
augustus

Begin
januari

Voor de
ouders van de kinderen.

E.O.P

Wat?

Waarom?

Hoe?

Wanneer?

Wie?

Leren

 

Rapporten

Aan de
ouders een zo duidelijk mogelijk beeld weergeven van hun kind op school.

 

Met
kerstmis, Pasen en op het einde van het schooljaar.

In november

Alle
leerlingen

 

Eerste
leerjaar.

Leren

 


Pedagogische studiedagen

Meer zicht
krijgen op het gekozen onderwerp.

Bijscholing
voor de leerkrachten en directie

Twee maal
per schooljaar

Alle
leerkrachten en de directeur.

Leren

 


Klassenraden en multidisciplinair overleg

Kinderen
kunnen opvolgen en tekorten tijdig opsporen om deze te kunnen bijwerken.

Overleg
tussen ouders, leerkrachten, zc, directie, CLB,

Externen.

Doorheen
het ganse schooljaar

ouders,
leerkrachten, zc, directie en CLB, externen

Leren

 

Keuzeboekje
: Waarheen na het zesde leerjaar?


Scholenbezoek

De kinderen
van het 6de leerjaar begeleiden bij het maken van keuzes.

5
uitgewerkte lessen

 

rondleiding
in secundaire scholen uit de omtrek

Februari

De kinderen
en leerkrachten van het zesde leerjaar.

CLB

Leren

 

Scholingen
i.v.m. Nederlands, ontwikkelingsplan, muzische opvoeding, gezonde voeding

– aankopen
nieuwe methodes

– op de
hoogte blijven van nieuwigheden en veranderingen in het onderwijs

– tijdens
personeelsvergaderingen


buitenschoolse cursussen

Doorheen
het ganse schooljaar

Alle
leerkrachten

Leren

 


Leerlingvolgsysteem


Zorgcontinuüm

Kinderen
kunnen opvolgen en tekorten tijdig opsporen om deze te kunnen bijwerken.

Afname
toetsen voor wiskunde, lezen , Nederlands leesvoorwaarden.

Naargelang
de situatie het toelaat.  Bij het begin, midden en op het einde van het
schooljaar.

Voor de
kinderen van het 1ste tot en met het 6de leerjaar.

Leren

 


Kindvolgsysteem


Zorgcontinuüm

Hulp kunnen
bieden aan ‘zorgkinderen’.  Preventief werken en tijdig bijsturen.


Talk-toetsen, aangepast spelmateriaal, kleuters met extra zorg

Begin
schooljaar en naargelang de situatie het toelaat. Oktober, februari

Alle
kleuters

Leren

 


Zelfevaluatie van het zorgbeleid

Opsporen en
bijsturen van hiaten.

Door middel
van bevragingen , suggesties van betrokkenen.

Doorheen
het ganse schooljaar.

Alle
leerkrachten

Leren

 


Interdiocesane proefwerken

Toetsen van
de inzichten en vaardigheden van de kinderen inzake taal en wiskunde.

Intensieve
bevraging gedurende twee voormiddagen.

Half juni

De kinderen
van het 6de leerjaar.

Leren

 


Schoolreizen

Op een
ontspannen manier iets meer te weten komen over de bezienswaardigheid die
wordt bezocht.


Daguitstappen

Einde
schooljaar

Alle
leerlingen lagere school.

Leren

 

Zeeklasse

De kinderen
de kans geven om ter plaatse, al handelend te leren over de zee.

Eén week :
van maandag tot vrijdag.

3de
trimester om de twee jaar

De
leerlingen van het 5de en 6de leerjaar.

Leren

 


Ziekenhuisbezoek

De kleuters
vertrouwd maken met het gebeuren in een ziekenhuis.

Samen met
bereidwillige ouders van de kleuters

In de maand
maart

5-jarige
kleuters

Leren

 

Bosklasse

De kinderen
de kans geven om ter plaatse, al handelend te leren over het bos.

Een drietal
dagen

Derde
trimester

Derde en
vierde leerjaar

E.O.P

Wat?

Waarom?

Hoe?

Wanneer?

Wie?

Leven

Vergadering
oudercomité


Samenwerking tussen ouders en leerkrachten.

Iedere
vergadering wordt door enkele leerkrachten gevolgd.

Doorheen
het ganse schooljaar.


Oudercomité, leerkrachten

Leven

Medisch
schooltoezicht

Zorg
besteden aan de gezondheid van de kinderen.

Medisch
onderzoek + deelonderzoeken

Opvolgen
logopedie.

Doorheen
het ganse schooljaar

 

Leven

Kienavond

De ouders
en kinderen een ontspannende avond bezorgen.

Om geld
bijeen te garen.

 

Oktober


Oudercomité, leerkrachten

Leven


Openklasdagen


Kennismaking van de ouders met de werkwijze in de kleuterklassen.

De ouders
worden uitgenodigd in de klas.(best in twee groepen)

Tijdens de
eerste trimester

Ouders,
kleuters, leerkrachten

Leven


Kennismaking nieuwe kleuters

De kleuter
kan kennismaken met z’n nieuwe omgeving.

De kleuter
mag de activiteiten meedoen in de klas in het bijzijn van de ouders.

Voor
instapdagen

Ouders,
nieuwe kleuters

Leven

Bezoek van
de Sint in de klassen.

 

Het
Sinterklaasfeest is een echt kinderfeest

De Sint
bezoekt elke klas.

De week
voor 6 december.

Alle
kinderen

Leven


Eindejaarsfeestje leerkrachten


Kerstfeestje

Afsluiten
van het jaar.

Gezellig
samen zijn.

 

Laatste
vrijdag voor de kerstvakantie, grote vakantie.

Alle
leerkrachten

Leven

Vieren van
verjaardagen van de kleuters

 

Een kind
mag op zijn/haar verjaardag eventjes centraal staan.

Het vieren
van kinderen verschilt per klas (Koffer, rugzak, …)

 

Kleuter
samen met medekleuters en leerkracht

Leven


Grootouderdag

Week van de
grootouders

In de zaal
optreden voor de grootouders.

Aandacht
voor bejaarden

Om de drie
jaar


Leerkrachten, kleuters en grootouders

5 jarige
kleuters

Leven

Contactdag
zeeklas voor ouders

 

Ouders een
voorstelling geven van

Wat hun
kind te verwachten heeft tijdens de week zeeklasse

Infoavond

Maart

Ouders,
leerkrachten 5de en 6de leerjaar

Leven

Sportdag

 


Bewegingsopvoeding waardevol vinden.  Sportiviteit bij kinderen stimuleren.

 

Laatste
trimester 

Alle
leerkrachten

Leven

Dankavond
leesmoeders

 

Een goede
samenwerking

Uitnodiging
naar de betrokken personen.

Klein
geschenkje

Einde
schooljaar.


Leesmoeders, leerkrachten

Leven

Schoolfeest
of andere naam

 


Samenbrengen van ouders, leerkrachten en kinderen tijdens een optreden.

Om geld
bijeen te garen.

Feestdag
met allerlei activiteiten voor kinderen en ouders

Tijdens of
einde schooljaar.  (Juni)


Leerkrachten, oudercomité, ouders, kinderen, familie