Schoolvisie

Schoolvisie: onze visie in ons opvoedingsproject

1. Werken aan een schooleigen christelijke identiteit

Als katholiek geïnspireerde school kiezen wij voor een sfeer van diepmenselijke waarden, als rode draad doorheen het hele schoolgebeuren. De levensbeschouwelijke dimensie wordt in de godsdienstlessen, die door alle leerlingen verplicht gevolgd worden, vooral benaderd vanuit een christelijke inspiratie.
Waarden als verdraagzaamheid, eerlijkheid, vergevingsgezindheid, verantwoordelijkheid nemen, respect en zorg voor mens en natuur, …. vinden wij als team heel belangrijk. Dit willen we niet alleen met woorden, maar ook als levensbeschouwing aan onze leerlingen meegeven. We laten ons hierbij inspireren vanuit de christelijke godsdienst en de katholieke traditie met Jezus Christus als voorbeeld.
Ieder mens is uniek. Zo leren we onze leerlingen op een respectvolle manier om te gaan met het anders-zijn van de andere, waardering op te brengen voor andere culturen en overtuigingen.
Wij voelen ons ook verbonden met anderen, met de wereld. Dit solidariteitsgevoel komt vooral tot uiting tijdens het opzetten van christelijke projecten, aandacht te hebben voor hedendaagse gebeurtenissen, uitnodigingen om deel te nemen aan allerlei parochiale activiteiten.
Belangrijke hoogtepunten tijdens het kerkelijk jaar en het schooljaar worden in de school gevierd. De leerlingen worden zoveel mogelijk betrokken bij het organiseren van kindervieringen. De school neemt een belangrijke taak op zich bij de voorbereiding van de Eerste Communie.

2. Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod

Ons “onderwijs” is gebaseerd, enerzijds op de “ontwikkelingsdoelen” en de “eindtermen” zoals ze door de Vlaamse Gemeenschap opgelegd worden, anderzijds op de leerplannen van het Katholiek Onderwijs.

Om ons onderwijs uit te bouwen steunen we op volgende fundamenten:
– We beogen de harmonische ontplooiing van de totale persoon, we hebben aandacht voor het cognitieve, het gevoelsmatige, het lichamelijke, het sociale.
Zo kunnen onze kinderen uitgroeien tot een rijke, unieke persoonlijkheid.
– We willen werken aan een levensecht, een evenwichtig en kindgericht aanbod van alle leergebieden: godsdienst, wiskunde, Nederlands, de muzische opvoeding, wereldoriëntatie, Frans, schrift, en bewegingsopvoeding. Ook onderwerpen die niet zo dadelijk in een “vak” te vatten zijn komen aan bod: wellevendheid, hygiëne, eetgewoonten, milieu, gezondheidsopvoeding. Verder is er de aandacht voor leergebiedoverschrijdende doelen zoals daar zijn: leren leren, veiligheid, enz…
– Bij de kleuters staan we stil bij de ontwikkelingsdomeinen, waarvan we de ontwikkeling willen stimuleren door het scheppen van rijke ervaringskansen.
– Op deze manier brengen we de kinderen in contact met de verschillende componenten van de hun omringende cultuur.
– Door het werken met leerlijnen sluiten de leerkrachten aan bij wat vorige jaren geleerd is en bouwen ze voort op wat de leerlingen reeds beheersen. In de mate van het mogelijke proberen we het aanbod af te stemmen op de mogelijkheden en de behoeften van de kinderen. Opdat leerkrachten zicht krijgen op hun kinderen organiseren we overgangsgesprekken en is er regelmatig overleg. Zo creëren we een goede samenhang tussen de verschillende schooljaren. (verticale samenhang)
– We hebben speciale aandacht voor de overgang van het kleuteronderwijs naar het lager onderwijs. Ook om de overgang van lager naar secundair onderwijs voor te bereiden zijn activiteiten voorzien.
– We zorgen er ook voor dat alles wat de kinderen leren in de verschillende leergebieden en leerdomeinen zinvol samenhangt. (horizontale samenhang)

Op deze manier menen we dat onze kinderen het aanbod als een samenhangend, zinvol geheel ervaren en hopen we dat ze het geleerde spontaan in het dagelijkse leven kunnen en zullen toepassen. (integratie)

3. Werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat

Onze school wil een school zijn waar leerlingen zich thuis voelen. Kinderen staan positief tegenover het leven en de wereld, daarom willen we aansluiten bij die positieve ingesteldheid.
– We nemen kinderen zoals ze zijn, geloven in hun groeikansen en stellen alles in het werk om hen naar een hoger niveau op te tillen.
– Afspraken en leefregels vinden we noodzakelijk om het samenleven voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken. Discipline, orde, structuur en organisatie vinden we belangrijke voorwaarden voor een goede leeromgeving.
– Het leren van de leerlingen gebeurt in interactie met de leerkracht maar ook in samenwerking met de medeleerlingen. Hier zal de leerkracht vooral het leerproces begeleiden en ondersteunen
– We nemen de leerwereld van de kinderen als uitgangspunt en proberen rekening te houden met vragen en inbreng van de kinderen. Immers zo is de betrokkenheid van de leerlingen het hoogst.
– We zien leren als een actief proces waarbij onze kinderen nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden opbouwen, voortbouwend op wat ze reeds kennen en kunnen. We doen dit door realistische en betekenisvolle probleemsituaties te creëren.
– Omdat leren een affectief geladen proces is, zijn we ons ook goed bewust van de voorbeeldrol die we als leerkracht hebben. Kinderen ontwikkelen zich het best als ze de aandacht en de bezorgdheid van hun leerkracht merken. Leren is immers meer dan gewoon het doorgeven en opslaan van nieuwe gegevens.

4. Werken aan de ontplooiing van ieder kind vanuit een brede zorg

De ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige volwassenen vraagt extra aandacht en zorg. Zeker als we het hebben over leerlingen met een bepaalde achterstand of kinderen die bijzondere behoeften hebben.
Elk kind heeft recht op een optimale begeleiding en ondersteuning die het nodig heeft in functie van zijn mogelijkheden. Vanuit dit standpunt willen we aan elk kind de kansen bieden om op te groeien en zich te ontwikkelen op eigen niveau. Door te observeren, diagnosticeren en differentiëren stemmen de betrokken leerkrachten het lesgebeuren zoveel mogelijk af op de noden van de verschillende leerlingen.
Om de prestaties van de kinderen nauwgezet te kunnen volgen wordt gebruik gemaakt van een leerlingenvolgsysteem.
Regelmatige overlegmomenten, door de school georganiseerd, laten toe dat alle betrokkenen op de hoogte blijven van de evolutie van onze kinderen. Reeds van in het begin worden de ouders hierbij sterk betrokken.
Bijzondere hulp wordt verstrekt door het zorgteam – klasleerkracht, zorg coördinator, gok-leerkracht, gon-leerkracht, taakleerkracht, schoolhoofd – klasintern of klasextern.
Regelmatig overleg tussen de teamleden en het betrekken van andere deskundigen, CLB-medewerkers, logopedisten, gespecialiseerde centra enz., leidt tot een meer gerichte aanpak.

5. Werken aan de school als gemeenschap en organisatie.

De school wordt gedragen door het hele team onder de leiding van de directeur.
Hierbij wordt hij ondersteund door het kernteam, als gedeelde verantwoordelijkheid.
Tijdens het maandelijkse overleg worden noden, verlangens, problemen, prioriteiten,… besproken
en wordt naar mogelijke oplossingen gezocht.
Tijdens personeelsvergaderingen worden deze punten bespreekbaar gemaakt aan de andere teamleden.
Zo verhogen we de betrokkenheid, de verantwoordelijkheid, de samenwerking en groeien we naar een positief schoolklimaat.
Op deze wijze bouwen wij ons schoolwerkplan verder uit en sturen bij waar nodig is.
Via vervolmaking en nascholing blijft het team op de hoogte van de hedendaagse ontwikkelingen op onderwijsgebied.
Als school zijn wij ook begaan met de veiligheid en de gezondheid van onze kinderen.
Een preventieadviseur, die zich hierin bekwaamd heeft, volgt dit nauwgezet op en adviseert waar nodig.
Om de veiligheid te garanderen wordt de materiële toestand van schooluitrusting, speeltuigen, speelplaats en gebouwen opgevolgd.

We delen de zorg voor kwaliteitsvol onderwijs met de ouders, het schoolbestuur, externe begeleiders, de oudervereniging, de schoolraad en de lokale kerkgemeenschap.
We erkennen en respecteren onze partners in de opvoeding en het onderwijs van de kinderen.
In het schoolreglement, waarbij de leerlingen inspraak kregen, zijn er voor de kinderen duidelijke afspraken vastgelegd.
Zo proberen wij ons schoolbeleid af te stemmen op ons eigen opvoedingsproject.