Algemeen

Structuur, organisatie van de school

Het schoolbestuur (zie punt 2.5.1) is verantwoordelijk voor het beleid van twee scholen: enerzijds de Gesubsidieerde Vrije Basisschool Kessenich, Geistingen  en anderzijds de Gesubsidieerde Vrije Basisschool Molenbeersel.

Deze scholen werken zelfstandig, alhoewel er ook verschillende samenwerkingsniveaus zijn: o.a. het bepalen van conferentiedata, navorming, sommige personeelsaangelegenheden, de LOC en Participatieraad.

Onze school in Molenbeersel bestaat uit één vestigingsplaats:

Kleine Scheurestraat 1
3640 KINROOI – Molenbeersel
089/70 15 54

Hier zijn het kleuteronderwijs, het lager onderwijs en secretariaat ondergebracht.

De instellingskenmerken                  015371 211 2 72018 1
Zij hoort thuis in het ressort             9.03

 

Een naam voor onze school: De Wieken

Molenbeersel is een molendorp, zoals we in de naam terugvinden. Onze schoolgebouwen liggen tussen twee molens, nl. de Keijersmolen in het oosten, de Zorgvlietmolen in het westen.

Als je over een molen en over een school nadenkt, vind je veel punten van overeenkomst. De vier wieken van een molen kan je terugvinden in de vier pijlers van een school :

  • de kinderen,
  • de ouders,
  • de leerkrachten,
  • het schoolbestuur.

Die vier wieken staan centraal rond één as : de opvoeding van het kind. Een molen draait mank als één van de wieken hapert, niet meewerkt, tegenwerkt. Zonder goed windveld draait een molen niet goed : de school ligt in de invloedsfeer van de hele dorps­gemeenschap : de omgeving, de parochie, de ouders, de verenigingen.

De molen  was vroeger een centraal punt in de dorpsgemeenschap : zo willen wij ook in het dorpsle­ven onze rol spelen.

Als de wieken goed werken en er een gunstige wind waait, loopt alles gesmeerd. Eenmaal de wieken aan het draaien, is het moeilijk ze te stoppen. Een molen kan vlug of langzaam draaien, afhankelijk van de wind. Samen  (leerlingen, ouders, leer­krachten, inrichtende macht) willen we zorgen voor een gunstige wind om onze school in optimale omstandigheden te laten “draaien”.

De molen doorstaat vele stormen omdat ze op stevige fundamenten staat : zo ook moet onze school wind, regen, onweer, tegenslagen kunnen verwerken.

Molenstenen moeten regelmatig gebeiteld worden: ook in onze school willen we door evaluatie, bijscholing en  navorming blijven zorgen om bij de tijd te blijven en degelijk onderwijs en opvoeding te geven aan de kinderen.

Wij hopen en werken eraan dat de vier wieken krachten ontwikkelen om een heel raderwerk op gang te brengen.

 

Bassischool : ” De Wieken”: ons embleem

 

Basisschool: “De Wieken”: onze website

Naast algemene informatie proberen we de site actueel en boeiend te houden door ze te voorzien van teksten, foto’s en films over allerlei schoolactiviteiten.

Naast het eigen gedeelte zijn er ook hyperlinks naar on-line informatie van andere entiteiten of externe organisaties. De diverse afdelingen, entiteiten en organisaties zijn verantwoordelijk voor de informatie die ze via hun site ontsluiten.
De algemene coördinatie valt onder de verantwoordelijkheid van

Basisschool De Wieken
Kleine Scheurestraat 1
3640 Kinrooi – Molenbeersel

 

Algemene informatie

De informatie die wij op onze website aanbieden, is van algemene aard. Ze is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijke, professionele of juridische dienst aan de gebruiker worden beschouwd.

De teksten, foto’s of films zien we als een verslagvorm van schoolactiviteiten. Zonder tegenbericht gaat de school er dan ook van uit dat alle betrokkenen (leerlingen, ouders,….) toestemming geven tot het publiceren van de teksten, foto’s of films op onze schoolsite of op andere manieren van verslaggeving, zonder dat daar een vergoeding voor gevraagd wordt.

Omdat alles nu pas goed opgestart wordt, is het mogelijk om eventuele bezwaren schriftelijk voor 20 november 2004 in te dienen.

Mochten er ouders, leerlingen of andere personen achteraf toch bepaalde onderwerpen niet meer op de website opgenomen willen zien, dan volstaat het om eenvoudig een schriftelijke vraag te sturen met vermelding van de artikels, de foto’s, de films of andere zaken die verwijderd moeten worden. Het is evident dat de betreffende stukken rechtstreeks in verband moeten staan met de aanvrager.
Ook de hyperlinks naar andere informatiebronnen en websites bieden wij u enkel ter informatie aan. We kunnen dus geen garantie bieden over de kwaliteit en/of volledigheid ervan.

Aan de informatie op deze website kunt u geen rechten ontlenen. Alleen de officiële wetten, decreten en besluiten, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, hebben rechtskracht.

Stelt u onjuistheden of gebreken vast in de informatie op de site van basisschool De Wieken, dan zouden wij het op prijs stellen dat u deze meldt.
U kan daartoe de redactie van de betreffende webpagina contacteren, of – graag met verwijzing naar de precieze locatie van de onjuistheden – de hoofdredacteur via email: webmaster@dewieken.be.

 

Aansprakelijkheid

Het bestuur van basisschool De Wieken kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen of het gebruik van de informatie die op deze website wordt aangeboden, of van de externe websites waarnaar deze site verwijst.

Verder kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen met de beschikbaarheid van de informatie die door technische fouten of onderbrekingen worden veroorzaakt.

 

Intellectuele eigendom

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.
Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist.
Over de reproductie van de informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met de beheerder van de desbetreffende webpagina’s.

Het bestuur van basisschool De Wieken behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

 

Persoonsgegevens verzamelen

De meeste informatie die wij op onze sites aanbieden, is beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt.
In bepaalde gevallen echter wordt u persoonlijke informatie gevraagd. Dat kan het geval zijn als u via een formulier een vraag stelt of een publicatie bestelt, als u wil inschrijven op een nieuwsbrief of op een studiedag, als u wil participeren aan een enquête of een discussieforum…

Wij willen daarbij uw persoonlijke levenssfeer eerbiedigen. De beheerders van de sites die persoonsgegevens verzamelen, moeten deze behandelen in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
Details over de wettelijke garanties en de contactgegevens van de verantwoordelijken vindt u op de sites zelf waar de persoonsgegevens verzameld worden.

 

Wijziging en kennisgeving privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor deze privacyregeling aan te passen, mits de gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze plaats.

 

Meer informatie

Meer informatie over de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer vindt u bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, onder meer op de website www.privacy.fgov.be