Startpagina

   Schoolleven: Inschrijvingen

      Last update 11/10/2018

open schooldirectie

3.1    Inschrijven van leerlingen, schoolverandering, inschrijvingsbeleid

1. Nieuwe leerlingen
Behoudens andere richtlijnen, met name afspraken binnen het LOP, bepaalt de directeur de periode waarin nieuwe inschrijvingen kunnen plaatsvinden.

 

            2. Leerlingen die tot dezelfde leefeenheid (broers en zussen, ) behoren als een reeds ingeschreven leerling.
Het schoolbestuur bepaalt het tijdstip waarop of de periode waarin inschrijvingen van deze voorrangsgerechtigde leerlingen kunnen plaatsvinden. Bijvoorbeeld tijdens de maand voorafgaand aan de inschrijvingsperiode voor nieuwe leerlingen.
Het schoolbestuur bepaalt tevens de wijze waarop dit wordt bekendgemaakt aan de ouders. Bijvoorbeeld in de afsprakennota bij de start van het schooljaar of later via een brief van de directeur.

 

3. Toelatingsvoorwaarden kleuteronderwijs

Om toegelaten te worden in het kleuteronderwijs moet een kind ten minste twee en een half jaar oud zijn.

Als een kleuter, op het moment van inschrijving nog geen drie jaar is, kan hij in het gewoon basisonderwijs slechts toegelaten worden op n van de volgende instapdata:

                              - de eerste schooldag na de zomervakantie;

                              - de eerste schooldag na de herfstvakantie;

                              - de eerste schooldag na de kerstvakantie;

                              - de eerste schooldag van februari;

                              - de eerste schooldag na de krokusvakantie;

                              - de eerste schooldag na de paasvakantie;

                              - de eerste schooldag na Hemelvaart.

 

Concrete organisatie in onze school voor schooljaar 2018-2019

Omdat we er van overtuigd zijn dat onze school voor de opvoeding van uw kind heel wat te bieden heeft, nodigen we u en uw kleuter vrijblijvend uit om kennis te maken met onze school, het klasje en met de juffrouw.

Dit gebeurt op een kennismakingsdag, meestal enkele weken voor de instapdag. Zie punt 3.

 

De ouders van kinderen die wonen in Kinrooi (dit wil zeggen ingeschreven zijn in de gemeente Kinrooi) ontvangen enkele weken voordat hun kind 2,5 jaar wordt, een folder van de gemeente Kinrooi met alle informatie over kennismakingsdagen en instapdagen van alle basisscholen in Kinrooi.

Ouders van kinderen die niet in Kinrooi wonen krijgen deze folder niet. Wanneer deze ouders hun gegevens aan ons schoolsecretariaat doorgeven ontvangen ze van ons een brief met een uitnodiging. U geeft dus best deze gegevens tijdig door zodat wij daarmee rekening kunnen houden. U kan even binnenspringen, telefoneren of een mail sturen met naam, voornaam, adres en geboortedatum. Dit alles natuurlijk vrijblijvend.

 

Ook als uw kind op de instapdag 2,5 jaar is en u geen uitnodiging ontving bent u welkom. Kom gewoon op de kennismakingsdag naar onze school.

Wanneer uw kind 3 jaar of ouder is, kan hij of zij op elk moment instappen. De instapdata zijn dan niet meer van toepassing.

 

De kennismakingsdag verloopt als volgt:

 

-          Welkom van de nieuwe kleuters en hun ouders in de klas van juffrouw Veerle Smeets, Linda Breemans, Bianca Huijsmans.

-          Kennismaking met juffrouw Veerle, Linda, Bianca, Tanja en met het klaslokaal en zijn inrichting.

-          Koffie voor de ouders.

-          Gesprek met de leidster over de school, het Eigen Opvoedingsproject, de werking, enkele algemene afspraken en andere informatie.

- Einde voorzien rond 12.00 uur.

- Gelieve een geldig identificatiebewijs van uw kind mee te brengen. (paspoort, siskaart, .)

 

Wij heten u van harte welkom!

We heten u van harte welkom op de KENNISMAKINGSDAGEN van

BASISSCHOOL DE WIEKEN, KLEINE SCHEURESTRAAT 1 KINROOI

SCHOOLJAAR 2017-2018

 

Kennismakingsdag nieuwe kleuters (voor 1/09/18)

22/06/2018

10,30 uur

Basisschool De Wieken

Kennismakingsdag nieuwe kleuters (na herfstv.)

19/10/2018

10,30 uur

Basisschool De Wieken

Kennismakingsdag nieuwe kleuters (na kerstv.)

14/12/2018

10,30 uur

Basisschool De Wieken

Kennismakingsdag nieuwe kleuters (voor 1 febr)

25/01/2019

10,30 uur

Basisschool De Wieken

Kennismakingsdag nieuwe kleuters (na krokusv)

22/02/2019

10,30 uur

Basisschool De Wieken

Kennismakingsdag nieuwe kleuters (na paasvak.)

29/03/2019

10,30 uur

Basisschool De Wieken

Kennismakingsdag nieuwe kleuters (na Hemelv.)

24/05/2019

10,30 uur

Basisschool De Wieken

Infoavond kleuteronderwijs (enkel voor ouders)

20/06/2019

19,30 uur

Basisschool De Wieken

Kennismakingsdag nieuwe kleuters (voor 1/09/19)

21/06/2019

10,30 uur

Basisschool De Wieken

Instapdata nieuwe kleuters.

Op deze instapdag moet het kind minstens 2,5 jaar zijn. Hij of zij is dan ten laatste geboren op

1/09/2018

1/03/2016

5/11/2018

5/05/2016

7/01/2019

7/07/2016

1/02/2019

1/08/2016

11/03/2019

11/09/2016

23/04/2019

23/10/2016

3/06/2019

3/12/2016

 

1/09/2019

1/03/2017

4. Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs

A. Principe

Om toegelaten te worden in het lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn vr 1 januari van het lopende schooljaar n ten minste aan n van de volgende voorwaarden voldoen:

het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode tenminste 220 halve dagen aanwezig zijn geweest,

voldoen aan een proef (taaltest) die de kennis van het Nederlands, nodig om het lager onderwijs aan te vatten, peilt. Het CLB waar de school een beleidscontract mee afgesloten heeft zal de proef afnemen en de resultaten aan de school meedelen;

beschikken over een bewijs dat de leerling het voorafgaande schooljaar onderwijs heeft gevolg in een Nederlandstalige onderwijsinstelling uit een lidstaat van de Nederlandse taalunie.
 

Afwijkingen op het principe:

een leerling die een jaar te vroeg (wordt 5 jaar ten laatste op 31 december van het lopende schooljaar) wordt ingeschreven, moet het voorafgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode tenminste 185 halve dagen aanwezig zijn geweest.
Voor zij-instromers van 7 jaar of ouder gelden de bovenstaande voorwaarden niet.

 

B. Afwijkingen op de toelatingsvoorwaarden lager onderwijs

In het gewoon onderwijs kan een leerling die zes jaar wordt vr 1 januari van het lopende schooljaar nog n schooljaar in het kleuteronderwijs ingeschreven worden. In dit geval is de leerling onderworpen aan de controle op de leerplicht. Na kennisneming van en toelichting bij het advies van de klassenraad en van het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) nemen de ouders hierover een beslissing.

Voor leerplichtige kinderen die nog geen kleuteronderwijs volgden, is enkel een advies van een CLB vereist.

Een leerling die vijf jaar wordt vr 1 januari van het lopende schooljaar, kan in het lager onderwijs ingeschreven worden. In dit geval is de leerling onderworpen aan de controle op de leerplicht. Na kennisneming van en toelichting bij de adviezen van de klassenraad en van het CLB nemen de ouders hierover een beslissing.

In het gewoon onderwijs volgt een leerling normaal zes jaar, maar minimaal vier jaar en maximaal acht jaar, les in het lager onderwijs. Een leerling die vijftien jaar wordt vr 1 januari van het lopende schooljaar kan geen lager onderwijs meer volgen.

Voor toelating tot het achtste jaar is een gunstig advies van de klassenraad en een advies van het CLB vereist.
Wanneer een leerling een deel van zijn schoolloopbaan in het gewoon onderwijs en een ander deel in het buitengewoon onderwijs heeft doorgebracht, dan is de mogelijke duur van het lager onderwijs maximaal 9 jaar.

   

Inschrijving

Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school.

Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit en geboortedatum van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas, )

Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving opgenomen in het inschrijvingsregister. Zij worden slechts eenmaal ingeschreven volgens chronologie. Een kleuters die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan ingeschreven worden. Maar pas wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (zie eerder), wordt de kleuter opgenomen in het stamboekregister en kunnen de ouders de verklaring van enige inschrijving invullen en handtekenen. Vanaf de volgende instapdatum wordt de kleuter toegelaten in de school en wordt hij/zij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas.

 

In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen.  Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.

Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij het advies van de klassenraad en van het CLB-centrum.

In het gewoon onderwijs kan een leerling minimum 5 jaar en maximum 8 jaar in het lager onderwijs doorbrengen, met dien verstande dat een leerling die 15 jaar wordt vr 1 januari geen lager onderwijs meer kan volgen.

De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen.  Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren.

 

Geen inschrijving
De leerling kan niet worden ingeschreven zolang de ouders het schoolreglement, met inbegrip van het pedagogisch project en de afsprakennota niet voor akkoord hebben ondertekend.

 

Inschrijving onder ontbindende voorwaarde

Kinderen kunnen specifieke noden hebben. Van ouders wordt verwacht dat zij dit meedelen aan de school. De school zal onderzoeken of haar draagkracht voldoende groot is om het kind de nodige ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging. Indien de ouders, bij inschrijving, nalaten om mee te delen dat hun kind een attest buitengewoon onderwijs heeft en er de eerste weken na de inschrijving een vermoeden is van specifieke noden, zal de school haar draagkracht alsnog onderzoeken.

Bij het onderzoek naar de draagkracht houdt de school, in overleg met de ouders en het CLB, rekening met:

                - De verwachtingen van de ouders ten aanzien van het kind en ten aanzien van de school;

                - De  concrete ondersteuningsnoden van de leerling op het vlak van leergebieden, sociaal functioneren,     communicatie en mobiliteit;

                - Een inschatting van het regulier aanwezig draagvlak van de school inzake zorg;

                - De beschikbare ondersteunende maatregelen binnen n buiten het onderwijs;

                - Het intensief betrekken van de ouders bij de verschillende fasen van het overleg- en beslissingsproces.

Wanneer de opschortende voorwaarden niet vervuld zijn om het kind de nodige specifieke ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging zal de school het kind weigeren.

De beslissing tot weigering wordt binnen vier kalenderdagen bij aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs aan de ouders van de leerling bezorgd.

Ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur. Na de bemiddeling door het Lokaal Overleg Platform kunnen ouders alsnog een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten.

 

Definitieve inschrijving
Na ondertekening door de ouders van het schoolreglement, met inbegrip van het pedagogisch project en de afsprakennota, wordt de leerling definitief ingeschreven, voor zover de vastgelegde maximumnorm inzake capaciteit niet wordt overschreden.
De ouders ondertekenen hiervoor het inschrijvingsregister en ontvangen hiervan een schriftelijke bevestiging van de directeur.

 

Weigering
Leerlingen die niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden dienen geweigerd te worden.

Ook  weigert het schoolbestuur de inschrijving van een leerling die het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten in de school.

De ouders ondertekenen hiervoor het aanmeldingsregister en ontvangen hiervan een schriftelijke bevestiging van de directeur.
De gemotiveerde weigeringsbeslissing wordt binnen de vier kalenderdagen meegedeeld aan de ouders door middel van een aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs.
De ouders kunnen een mondelinge toelichting van de beslissing vragen aan de directeur.
Elke belanghebbende kan, binnen de 30 kalenderdagen na de vastgestelde feiten, een schriftelijke klacht bij de Commissie inzake Leerlingenrechten indienen tegen de weigeringsbeslissing. Deze Commissie doet uitspraak binnen de vijf kalenderdagen.

Verder voldoet onze school aan de inschrijvingsplicht op voorwaarde dat onaangepast gedrag van de leerling de veiligheid van anderen niet in gevaar brengt.

 

Schoolverandering

De reglementering op de schoolverandering geldt zowel voor het kleuter- als voor het lager onderwijs.

Inlichtingen hierover krijgt U zowel in de "oude" als in de "nieuwe" school.

Ouders kunnen hun kinderen in de loop van het schooljaar vrij van school veranderen. Er is geen goedkeuring van directeur, inspecteur, departement Onderwijs of minister vereist.

De nieuwe school meldt schriftelijk de schoolverandering aan de oorspronkelijke school.

Bij schoolverandering deelt de school het aantal halve dagen ongewettigde afwezigheid van het lopende schooljaar mee aan de nieuwe school.